Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Hotelu Faltom

Ochrona Twoich danych osobowych i Twojej prywatności ma dla nas bardzo duże znaczenie.
Jako Hotel Faltom pragniemy Cię zapewnić, że traktujemy Twoje dane z należytą starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO.

Po zapoznaniu się z niniejszą Polityką uzyskasz informacje w jaki sposób Hotel Faltom wykorzystuje informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Umieściliśmy w niniejszej Polityce także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Hotel Faltom.

1. Cel Polityki ochrony danych osobowych
Celem niniejszej Polityki ochrony danych osobowych (dalej w treści określanej jako „Polityka”) jest ustanowienie wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Hotelu Faltom.

2. Definicje:
1) Dane - oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści niniejszej Polityki, czyli informacje podawane przez Ciebie przy zawarciu umowy z Hotelem Faltom, lub w czasie wypełniania formularzy znajdujących się na stronie internetowej Hotelu takich jak formularz zamówienia usługi hotelarskiej lub formularz zapisu na newsletter np. Twoje imię i nazwisko, numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, NIP, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia.
2) Administrator danych osobowych – Hotel Faltom: Tomasz Falkowski prowadzący jako przedsiębiorca działalność pod firmą: Hotel Faltom Tomasz Falkowski z siedzibą w Rumi, przy ul. Grunwaldzkiej 7, 84-230 Rumia, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 586-000-15-56, REGON: 002836458,
3) Osoba upoważniona – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych. Osobą upoważnioną może być pracownik Spółki, osoba wykonująca prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, a także osoba odbywająca wolontariat, praktykę lub staż;
4) Przetwarzanie danych osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych;
5) RODO - oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

3. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

a) Twoje dane są wykorzystywane do:
- świadczenia usług przez Hotel Faltom, przede wszystkim usług hotelarskich,
- realizacji zawartej z Hotelem Faltom umowy, w tym czynności administracyjnych związanych z zawarciem i realizacją umowy, w tym Państwa obsługi przez Recepcję Hotelu, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
- rozpatrywania reklamacji, fakturowania, pobierania opłat, ewentualnego dochodzenia należności za wykonane usługi,
- kontroli jakości usług,
- oferowania Ci bezpośrednio usług realizowanych przez Hotel (marketing bezpośredni) oraz prowadzenia konkursów związanych z promocją usług Hotelu.

b) Jakie dane są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług przez Hotel Faltom:

Dane kontaktowe oraz związane z zamówieniem usługi i zawarciem umowy,
imię;
nazwisko;
numer telefonu;
adres e-mail;
numer PESEL,
seria i numer dowodu osobistego lub paszportu,
numer NIP,
adres korespondencyjny,
data urodzenia;
dane karty kredytowej.

c) Jakie dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Hotel Faltom:

Dane kontaktowe;
imię;
nazwisko;
adres e-mail;
numer telefonu;

d) Podstawowe zasady ochrony Twoich danych osobowych

Wszelkie Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Hotel Faltom przed rozpoczęciem przetwarzania Twoich danych osobowych obowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.
Zebrane dane osobowe są przetwarzane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów, w jakich dane zostały zebrane.
Twoje dane osobowe przetwarzane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.
Twoje dane nie są udostępniane bez Twojej zgody, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym.
Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w systemie informatycznym jak i w formie tradycyjnej.
Przysługują Ci wszelkie uprawnienia wynikające z RODO, o których szerzej w punkcie 5 niniejszej informacji.
Hotel Faltom weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego Twojego żądania związanego z ochroną Twoich danych osobowych.
Hotel Faltom zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych za pomocą przyjętych procedur odpowiadający ryzyku naruszenia Twoich praw i wolności w skutek przetwarzania przez niego Twoich danych osobowych.

e) Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane przez Hotel Faltom nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Hotelu ich dłuższego przechowywania, z uwagi na obowiązki prawne Hotelu, zwłaszcza obowiązki podatkowe.

Okresy przetwarzania i przechowywania danych mogą w rezultacie różnić się w zależności od celu przetwarzania danych. Przykładowo:
Twoje dane przekazane przy rezerwacji będą przetwarzane do 2 tygodni po zakończeniu korzystania z usług Hotelu,
W celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, Twoje dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji lub sporu sądowego przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu,
Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną przez Hotel na Twoją rzecz usługą. Okres ten związany jest z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po upływie okresów przetwarzania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub całkowicie zanonimizowane.

f) Czy Twoje dane będą udostępniane?

Do przetwarzania danych osobowych i obsługi zbiorów informatycznych zawierających Twoje dane mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora Danych Osobowych.

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Hotel Faltom może w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa w określonych sytuacjach udostępniać Twoje dane następującym, godnym zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem usług przez Hotel Faltom tj. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym. Ponadto w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych osobowych jakimkolwiek podmiotom zajmujący się marketingiem produktów lub usług.

W każdym wypadku wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa przekazanych danych  oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług przez Hotel Faltom: Twoje dane kontaktowe oraz dane związane z zamówieniem usługi i zawarciem umowy, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy;
wyrażona zgoda: Twoje dane uzyskane w związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Hotel Faltom tj. przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Hotelu Faltom: Twoje dane wykorzystywane w celu realizacji prawnych obowiązków podatkowych i finansowych, rozpatrywania reklamacji;
prawnie uzasadnione interesy Hotelu Faltom: np. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w hotelu pokojowym.

5. Twoje uprawnienia

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:
a) prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;   
przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez faktur za zrealizowane usługi w formie elektronicznej;
przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zamówienia lub zmiany warunków umowy o świadczenie usługi w formie elektronicznej;
możesz wyrazić albo cofnąć zgodę w siedzibie Hotelu, telefonicznie, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownie.
b) prawo do wniesienia:             
sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego,
uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Hotelu Faltom z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
c) prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
d) prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne, na Twoje żądanie Hotel dokonuje ich sprostowania;
e) prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Hotel Faltom nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego, gdy został wniesiony skuteczny przeciw względem przetwarzania Twoich danych lub konieczność usunięcia Twoich danych wynika z obowiązku prawnego;
f) prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;
g) prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie Hotelu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.
 
Hotel Faltom niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych do Hotelu żądań.
 
W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 
Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Hotel Faltom może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:
a. odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
b. odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

7. Dane kontaktowe do nas:

Administrator danych osobowych.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Hotel Faltom: Tomasz Falkowski prowadzący jako przedsiębiorca działalność pod firmą: Hotel Faltom Tomasz Falkowski z siedzibą w Rumi, przy ul. Grunwaldzkiej 7, 84-230 Rumia, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 586-000-15-56, REGON: 002836458.

W celu realizacji Twoich żądań, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wniesienia sprzeciwu, zapraszamy Cię do siedziby Hotelu lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.

adres e-mail: sekretariat@hotelfaltom.pl

poczta tradycyjna: Hotel Faltom, ul. Grunwaldzka 7, 84-230 Rumia,

numer telefonu: 587858200

8. Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

Jeżeli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi lub przekazanych informacji  możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dla każdego coś dobrego
Nasze Obiekty